เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ภูเก็ต ขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยว งดออกที่พัก 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน “วันนี้”!

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ภูเก็ต ขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยว งดออกที่พัก 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน “วันนี้”!

ภัครพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งไทย เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ และต่างประเทศ งดออกนอกบริเวณที่พักไปยังสถานที่อื่น ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ของวันนี้ เพื่อควบคุม โควิด-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น

แต่ปัจจุบันยังคงพบการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น 

อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตรการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ฉบับ เป็นลำดับ ต่อเนื่องแล้วนั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22, 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมีให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจกประกันภัย “โควิด-19” ฟรีให้แก่นักศึกษาทุกคนทุกระดับ เพจ งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยข่าวดีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัย ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาทุกคน และทุกระดับชั้น ทั้ง ปริญญาตรี, โท และเอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งด-เลื่อน การเสร็จพระราชดำเนินในพิธี และการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้งด หรือเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆ รวมถึงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลในวาระต่างๆ

ตามที่ทางรัฐบาลได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ กับทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไป เช่น งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ การพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลในวาระต่าง ๆ ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ศกนี้ โดยให้รวมถึงที่ยังไม่ทรงตอบรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในบางหน่วยงานหรือองค์กรด้วย

ในการนี้ ทรงมีพระบรมราชานุญาตตามที่ทางรัฐบาลได้ขอพระราชทานให้งด หรือเลื่อนออกไปก่อน

ทั้งนี้ สำหรับพระราชพิธีที่มีหมายกำหนดการประจำปีของราชสำนัก ทั้งพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีวิสาขบูชา พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และอื่น ๆ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตามเดิม ตามที่รัฐบาลได้กราบบังคมทูล แต่ให้ลดจำนวนคณะบุคคลที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และให้จัดสถานที่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในส่วนของความร่วมมือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่น และพร้อมให้ความร่วมมือที่ศรีลังกาเป็นประธานความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:BIMSTEC) ในปีนี้ มั่นใจว่าการจัดการประชุม BIMSTEC ภายใต้การนำของศรีลังกาจะประสบผลสำเร็จ ส่งผลดีต่อความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครอบคลุมหลากมิติยิ่งขึ้น โดยเอกอัครราชทูตชื่นชมการเป็นประธานอาเซียนของไทยเมื่อปีที่ผ่านมา และศรีลังกาหวังว่าจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง